Strona główna
Kandydaci
Studenci
Pracownicy
Absolwenci
Media

Konsolidacja sprawozdań finansowych. Halina Buk (red.), ISBN 978-83-7246-614-3, s. 124, cena 9,50 zł, podręcznik.

Celami naukowo-badawczymi niniejszego opracowania są: charakterystyka możliwych do zastosowania metod konsolidacji sprawozdań finansowych według polskich regulacji prawnych oraz według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej; przedstawienie istotnych różnic merytorycznych między jedną a drugą grupą standardów rachunkowości oraz ukazanie wpływu przyjętych konkretnych alternatywnych rozwiązań merytorycznych na jakość informacji ekonomicznej o grupie kapitałowej. Sformułowane cele badawcze osiągnięto sekwencyjnie w pięciu rozdziałach. W pierwszym rozdziale wyjaśniono podstawy prawne konsolidacji sprawozdań finansowych. Drugi rozdział poświęcono wymogom formalnym i merytorycznym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wyłączeniom podmiotów z konsolidacji oraz zakresowi merytorycznemu skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Trzeci rozdział traktuje o istocie i zastosowaniu metody pełnej w konsolidacji sprawozdań finansowych. W czwartym rozdziale rozwinięto problematykę fakultatywnych wyłączeń transakcji dokonywanych w ramach grupy kapitałowej, w tym eliminację rozrachunków, przychodów i kosztów, niezrealizowanych zysków (strat) tkwiących w aktywach, a także eliminację dywidend. Piąty rozdział zawiera opis metody proporcjonalnej konsolidacji sprawozdań finansowych oraz dokonywanych w ramach tej metody obligatoryjnych i fakultatywnych wyłączeń.

Znajdź nas na